SPEŁNIENIE OBOWIĄZKU INFORMACYJNEGO WOBEC WŁAŚCICIELI DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM ONKOLOGII WE WROCŁAWIU

zgodnie z wymaganiami art.13 oraz art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, dalej zwanego RODO. Treść obowiązku informacyjnego obowiązująca dla wszystkich danych osobowych przetwarzanych w DCO:

Administrator danych osobowych

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu, dalej zwane DCO, informuje, że przetwarza dane osobowe, zgodnie z wykazem podanym poniżej i jest ich Administratorem.

Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane

Osoby fizyczne, których dane osobowe są przetwarzane przez DCO mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, uzupełniania, sprostowania, przenoszenia przetwarzania, a także sprzeciwu wobec ich przetwarzania i żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o ile nie następuje konieczność dalszego przetwarzania danych przez Administratora wynikająca z przepisów odrębnych. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody. DCO informuje o prawie wniesienia skargi do Organu Nadzoru, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00, fax. 22 531 03 01, kancelaria@puodo.gov.pl.

Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

DCO nie przewiduje także przekazywania danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych mogę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

Wykaz baz danych osobowych, w stosunku do których spełniono obowiązek informacyjny:

 1. Obowiązek informacyjny dla pacjenta
 2. Obowiązek informacyjny dla kandydatów do pracy
 3. Obowiązek informacyjny dla pracowników
 4. Obowiązek informacyjny dla członków rodzin pracowników
 5. Obowiązek informacyjny dla zbioru Monitoring wizyjny
 6. Obowiązek informacyjny dla osób korespondujących z DCO
 7. Obowiązek informacyjny w przypadku zbierania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego
 8. Obowiązek informacyjny dla osób zgłaszających wnioski, skargi i podziękowania
 9. Obowiązek informacyjny dla darczyńców
 10. Oferenci biorący udział w postepowaniu konkursowym do wykonywania czynności na podstawie umów cywilnoprawnych, wolontariusze, stażyści i praktykanci

I. Pacjenci: 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez DCO w celach:
 1. ustalenia Pani/Pana tożsamości przed udzieleniem świadczeń zdrowotnych (w chwili zgłoszenia, w czasie weryfikacji danych podczas umawiania wizyty za pomocą rejestracji telefonicznej, e-rejestracji w rejestracjach szpitalnych, w gabinecie lekarskim lub na oddziale szpitalnym),
 2. diagnozy medycznej i leczenia, w tym prowadzenia dokumentacji medycznej,
 3. zapewnienia opieki zdrowotnej oraz zarządzania udzielaniem świadczeń zdrowotnych, w tym rozpatrywania skarg i wniosków pacjentów,
 4. poprawnej identyfikacji przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego na aparatach terapeutycznych. Dane przetwarzane będą w postaci elektronicznej, w systemach obsługujących te aparaty.
 5. podejmowania działań w zakresie profilaktyki zdrowotnej, w tym informowania Pani/Pana o możliwości skorzystania ze świadczeń zdrowotnych lub przekazywania zaproszeń na badania,
 6. zapewnienia zabezpieczenia społecznego, w tym wystawiania zaświadczeń lekarskich i zwolnień, a to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz art. 9 ust. 2 lit h) RODO w związku z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz innymi właściwymi przepisami prawa krajowego;
 7. w celach archiwalnych, naukowych lub statystycznych - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. j) RODO;
 8. w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń - na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) RODO;
 9. w celach związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości;
 10. za pośrednictwem systemu monitoringu wizyjnego (wizerunek) - zgodnie z punktem 5;
 11. na podstawie zgody – wyłącznie w celu wskazanym w treści udzielonej zgody.

Rodzaj przetwarzanych danych

Przetwarzamy Pani/Pana dane zwykłe i szczególnie chronione w zakresie takich danych jak: nazwisko i imię (imiona), numer PESEL, oznaczenie płci, data urodzenia, adres miejsca zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny), dane z dokumentu potwierdzającego tożsamość obejmujące jego nazwę i nazwę kraju, w który został wystawiony, w przypadku, gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail, identyfikatory i uprawnienia w systemach informatycznych (e-rejestracja, e-wyniki), adresy IP (w przypadku elektronicznej rejestracji na świadczenia zdrowotne oraz wyrażenia zgody na przesyłanie danych dotyczących udzielonych pacjentowi świadczeń), dane kontaktowe osób (imię, nazwisko, nr PESEL, nr telefonu), które pacjent upoważnił do uzyskania informacji o jego stanie zdrowia, do dostępu do dokumentacji medycznej oraz wszystkie inne informacje dotyczące procesu leczenia tworzące dokumentację medyczną, w szczególności informacje o stanie zdrowia, jak również informacje o nałogach, czy preferencjach seksualnych, czy dane genetyczne 

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w celach zdrowotnych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa – nie podanie danych może skutkować brakiem możliwości prowadzenia dokumentacji związanej z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, co w konsekwencji może prowadzić do nieudzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych uzyskanych na podstawie zgody jest dobrowolne, jednak ich nie podanie może skutkować brakiem możliwości realizacji celu, na który wyrażono zgodę. 

Odbiorcy danych

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać ujawnione:

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji medycznej, zgodnie z przepisami prawa, w szczególności art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celach związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń określony w przepisach prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w celu prowadzenia ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej. Okres przechowywania danych przetwarzanych przy pomocy monitoringu wizyjnego – zgodnie z punktem 5.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej tj. poza  teren Unii Europejskiej z uwagi na to, że korzystamy z usług innych dostawców, np. w zakresie serwisu sprzętu diagnostycznego. Zapewniamy, że w takim przypadku przekazywanie danych odbywać się będzie w oparciu o stosowną umowę pomiędzy DCO a tym podmiotem, zawierającą standardowe klauzule ochrony danych przyjęte przez Komisję Europejską.

II. Kandydaci do pracy 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez DCO w celu realizacji procesu rekrutacji na stanowisko pracy u Administratora, stosownie do postanowień art. 221 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, a w pozostałym zakresie na podstawie dobrowolnej zgody.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania (przeprowadzenia procesu rekrutacji), nie dłużej niż do dnia podanego w ogłoszeniu o pracę lub do czasu ewentualnego wcześniejszego wycofania przez Państwa zgody na przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji. Informacja o wymogu podaniu danych Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne w celu wzięcia udziału w rekrutacji.

Odbiorcy danych

Dane nie będą przekazywane innym odbiorcom, o ile taki obowiązek nie będzie wynikać z przepisów prawa.

III. Pracownicy

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w DCO w celach związanych z zatrudnieniem i są przetwarzane w celu:

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres w zakresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania danych osobowych, przez okres wynikający z prawa wewnętrznego Administratora (Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt) oraz wynikający z prawa powszechnie obowiązującego. Dane pozyskane w związku z monitoringiem wizyjnym będą przetwarzane do 30 dni zgodnie z punktem 5. Czas przetwarzania danych w logach systemów informatycznych to nie więcej niż rok. 

Informacja o wymogu podaniu danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu nawiązania i realizacji stosunku pracy. Odmowa udostępnienia przez Państwa danych spowoduje konieczność rozwiązania stosunku pracy zawartego pomiędzy Państwem a DCO.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe nie są udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (np. Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem. Dane osobowe mogą być powierzane podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora, takim jak np. firmy świadczące usługi i wsparcie informatyczne, podmiotom organizującym szkolenia, zakładom ubezpieczeń i brokerom ubezpieczeniowym, podmiotom udzielającym świadczenia zdrowotne, innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, podmiotom upoważnionym przez Państwa w osobnych oświadczeniach.

IV. Członkowie rodzin pracowników 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w DCO w celach związanych z udzielaniem świadczeń socjalnych, zasiłków lub z rozliczeniem czasu pracy zatrudnionych w firmie pracowników i są przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c) RODO. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych w celu otrzymania świadczeń socjalnych, zasiłków lub dodatkowych dni wolnych od pracy jest wymogiem ustawowym i nie podanie ich uniemożliwia spełnienie wymienionych uprawnień przez pracowników. Dane zostały pozyskane od członka rodziny zatrudnionego w DCO.

Odbiorcy danych

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa lub w regulaminach wewnętrznych.

Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe będą przetwarzane przez 10 lat od momentu ustania zatrudnienia.

V. Monitoring wizyjny

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w DCO  w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj.  zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia przez system monitoringu wizyjnego stosowanego przez administratora. 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Państwa dane są przetwarzane w celu zapewnienia obserwacji pacjenta podczas realizacji świadczeń zdrowotnych,  na podstawie obowiązku z:
 1. 3 Załącznika nr 7 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,
 2. 18e ust. 2 Ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego,
 3. Załącznika nr 1 do Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii  (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 4. w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkich osób przebywających na terenie Szpitala oraz ochronę mienia, z uwagi na fakt, iż jest to niezbędne do ochrony żywotnych interesów lub żywotnych interesów innej osoby (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. d RODO);
 5. w celu wspomagania utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem niezwiązanym bezpośrednio z realizacją statutowej działalności Szpitala, jaką jest udzielanie świadczeń zdrowotnych (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Kategorie danych, które przetwarzamy

Zakres możliwie przetwarzanych informacji w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na urządzeniu monitorującym jednostkę:
 1. wizerunek,
 2. czas i miejsce zdarzenia objętego monitoringiem,
 3. sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na urządzeniu rejestrującym obraz, w tym informacje o rejestracji osoby do podmiotu leczniczego DCO.

Obszar objęty monitoringiem:

 1. siedziba ADO zlokalizowana we Wrocławiu, przy pl. Hirszfelda 12: budynek A1 (obszar Bloku Operacyjnego), budynek A2 (obszar wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku), łącznik bud. A2 (Chemioterapia dzienna nowotworów piersi BU), budynek B (obszar Zakładu Brachyterapii i Pracownia PET), budynek C (obszar Zakładu Teleradioterapii),
 2. Oddział Radioterapii w Legnicy, zlokalizowany przy ul. Iwaszkiewicza 5 (obszar wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku),
 3. Oddział Radioterapii w Jeleniej Górze, zlokalizowany przy ul. Ogińskiego 6 (obszar wewnątrz budynku oraz teren wokół budynku).

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane do 30 dni od dnia utrwalenia, a następnie zostaną trwale usunięte, chyba że z uwagi na szczególne okoliczności (np. wypadek) zapis z monitoringu będzie musiał być przechowywany dłużej, w tym przez czas ewentualnego postępowania prowadzonego na podstawie przepisów.

Informacja o wymogu podaniu danych

Wejście na teren monitorowany oznacza zgodę na przetwarzanie ich wizerunku oraz wykonywanych czynności / zachowań, które zostaną zarejestrowane przez kamery systemu monitorującego. 

Odbiorcy danych

Osobami uprawnionymi do wglądu w zapisy z monitoringu wizyjnego obrazu są: Dyrektor, Z-ca Dyrektora ds. Inwestycyjnych oraz pracownicy upoważnieni na podstawie stosownych upoważnień lub umowy zawartej między DCO a pracownikiem firmy informatycznej, zapewniającej bezpieczeństwo i poprawność przetwarzania danych w systemach informatycznych. Zapis z monitoringu może być udostępniany za zgodą Dyrektora lub Z-cy Dyrektora ds. Inwestycyjnych tylko:
 1. Organom Policji, Straży Miejskiej,
 2. innym osobom trzecim, które udowodnią swój interes prawny, co do otrzymania wyżej wymienionego zapisu.
Prawa przysługujące osobie, której dane są przetwarzane DCO informuje, że prawo osoby do wglądu w nagranie systemu monitoringu ogranicza się do uzasadnionych przypadków, tak by prawo to, mając na uwadze duże nakłady pracy ze strony administratora systemu w celu jego wykonania, nie było nadużywane w sposób nieuzasadniony.

VI. Osoby korespondujące z DCO

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania. Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe (adres e-mail lub numer telefonu, dane zawarte w korespondencji) przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji oraz w celu prowadzenia rejestru poczty wychodzącej i przychodzącej lub rejestrów udostępniania dokumentacji, są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c. RODO w związku z obowiązującymi przepisami, w szczególności ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, a w przypadku gdy sprawa dotyczy udostępniania dokumentacji medycznej – przepisów ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Informacja o wymogu podaniu danych

Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich nie podanie będzie skutkowało brakiem możliwości prowadzenia dalszej korespondencji.

Odbiorcy danych

Dane osobowe będą udostępniane innym odbiorcom, jedynie na zasadzie dalszego przesyłania poczty dotyczącej konkretnej omawianej tematyki w gronie osób upoważnionych, a także podmiotom pełniącym dla DCO usługi informatyczne w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, tj. zapewnienia bezpieczeństwa i poprawności przetwarzania danych w systemach informatycznych (tzw. logi, w których zapisywane są automatycznie m.in. numery IP komputerów, loginy) oraz firmom pełniącym usługi pocztowe i kurierskie. 

Okres przechowywania danych

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający  z obowiązującego w DCO jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt, w zależności od treści korespondencji. W przypadku korespondencji, która nie podlega rejestracji we właściwych rejestrach dane będą przechowywane przez okres niezbędny do załatwienia sprawy.

VII. Kontrahenci 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Spełniając obowiązek informacyjny wobec właścicieli danych osobowych informujemy, że Państwa dane osobowe przetwarzane są w DCO w celach związanych:
 1. z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, w związku z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych ( dalej zwaną „Pzp”)
 2. zawarcia i wykonania umowy, w tym wystawiania lub przyjmowania faktur, rachunków – w myśl art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 3. związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości; ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawą z dnia 23 kwietnia 1964r – Kodeks Cywilny ,ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa
 4. ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń - na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych w myśl art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
 5. archiwalnych – w celu wypełnienia obowiązku prawnego w myśl art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika ponadto tylko i wyłącznie z przepisów prawa lub z regulaminów wewnętrznych.

Informacja o wymogu podaniu danych

Obowiązek podania danych osobowych bezpośrednio Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z Pzp, mogą skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty oraz zawarcia ewentualnej umowy.

Odbiorcy danych

Odbiorcy danych osobowych są tylko i wyłącznie określeni w przepisach prawa, a także na podstawie umów powierzenia, w szczególności w przypadku wyboru oferty dane przekazane mogą być dostawcom systemów informatycznych i usług IT, urzędom skarbowym, bankom, organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli etc. Ustawa Pzp, stanowi podstawę do ujawniania danych o osobie biorącej udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jako wykonawcy w myśl zasady jawności takiego postępowania określonej w Pzp, czego podstawę stanowią przepisy dotyczące ogłoszeń zamieszczanych przez zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych. Podczas realizacji procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych dochodzi do udostępniania danych osobowych wykonawcy będącego osobą fizyczną m.in. podczas publikacji ogłoszeń o udzieleniu zamówienia publicznego (zawierających dane wykonawców), dokonania publicznego otwarcia oferty, podania nazw i adresów wykonawców, a ponadto zamieszczenia tych danych na stronie internetowej. Po wyborze oferty najkorzystniejszej DCO jako zamawiający informuje wszystkich wykonawców biorących udział w postępowaniu o wyborze oferty najkorzystniejszej z podaniem danych wykonawcy, także wówczas, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna. Podanie danych w celu współpracy jest konieczne dla realizacji zakupu lub usługi oraz wystawienia faktury i ich nie podanie uniemożliwia wykonanie określonego zdarzenia gospodarczego.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres: 
 1. 5 lat  ,  licząc  od  końca roku  w  którym  zakończono  postępowanie  o  udzielenie  zamówienia 
 2. 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane – w przypadku ofert cenowych innych niż uzyskanych w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia.
 3. 15 lat licząc od końca zawartej umowy, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia jeśli sa finansowane ze środków Unii Europejskiej
W  przypadku  wyboru  oferty  i  zawarcia  umowy  dane  osobowe  związane  z  realizacją  umowy  będą przechowywane
 1. przez okres 5 lat, licząc od końca roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy, lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego,
 2. przez 5 lat od momentu ostatniego zdarzenia gospodarczego potwierdzonego fakturą
 3. Przez 15 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło wygaśnięcie umowy, lub w którym upłynął termin zobowiązania podatkowego, w przypadku umów finansowych ze Środków Unijnych.

Przekazywanie danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowych

Dane mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, w którym nie stwierdzono odpowiedniego stopnia ich ochrony. Stosuje się w takim przypadku odpowiedni sposób techniczny zabezpieczenia tych danych w momencie ich przekazywania oraz w umowach biznesowych.  

VIII. Osoby zgłaszające wnioski, skargi i zażalenia

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Dane są zbierane w celu prowadzenia postępowań, wyjaśniających i sądowych, oraz do wypełnienia obowiązku korespondencyjnego wobec wnioskodawcy. Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt. 1 ust. a-e, i art. 9 ust. 2 pkt. c, g, h RODO. 

Informacja o wymogu podaniu danych

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem rozpoznania wniosku, skargi i podziękowania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpoznania sprawy, której dotyczy. 

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub jeśli przekazanie ich wynika z obowiązujących przepisów prawa. 

Okres przechowywania danych

Dokumentacja dotycząca wniosków, skarg i zażaleń stanowi materiał archiwalny i będzie przechowywana przez okres 25 lat, zgodnie z obowiązującym w DCO Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt.

IX. Darczyńcy

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Państwa  dane  osobowe  będą  przetwarzane  w  celu  realizacji  przyjęcia  darowizny  na podstawie   art.   6   ust.   1   lit   c.   RODO,   w   związku   z   obowiązującymi   przepisami   prawa, w  szczególności  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009  r.  o  finansach  publicznych,  ustawy  z  dnia  29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. ordynacja podatkowa.

Informacja o wymogu podaniu danych

Podanie    danych    niezbędnych    do    przekazania    darowizny    jest    wymogiem    ustawowym, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne. 

Odbiorcy danych

Dane mogą być udostępniane innym podmiotom lub organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, a także na podstawie umowy powierzenia.

Okres przechowywania danych

Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od końca roku w którym uzyskano dane.  

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania.

Dane są zbierane w celu przetwarzania danych osób biorących udział w postepowaniu konkursowym do wykonywania czynności w DCO na podstawie umowy cywilnoprawnej, , wolontariuszy, stażystów i praktykantów

Informacja o wymogu podaniu danych

Pozyskiwanie danych wynika z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora tj. art. 6 pkt. 1 ust a-b, f RODO, w celu przeprowadzenia konkursu, odbycia wolontariatu, stażu lub praktyki.

Odbiorcy danych

Dane mogą być przekazywane następującym odbiorcom:
 1. Narodowy Fundusz Zdrowia,
 2. Podmiotom upoważnionym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, lub jeżeli obowiązek ich przekazania wynika z obowiązujących przepisów prawa,

Okres przechowywania danych

Dane będą przechowywane przez okres 5 lat od dnia zakończenia postępowania konkursowego, wolontariatu, stażu lub praktyki.